Seminarium "Opakowania a ekologia" - TAROPAK 2003 Część KPGO, odnosząca się do odpadów opakowaniowych, dotyczy lat 2003-2014. Jest ona zgodna z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie 94/62/EC oraz z innymi aktami prawnymi i normatywnymi UE, a także z polityką ekologiczną państwa i krajowymi regulacjami w zakresie odpadów opakowaniowych. Część ta w szerokim zakresie uwzględnia wymagania ochrony środowiska i ma na celu ograniczenie zagrożeń ekologicznych, wynikających z wprowadzania na rynek opakowań, ich stosowania, a następnie odzysku powstałych odpadów lub sposobu unieszkodliwienia. Koncepcja KPGO dotycząca odpadów opakowaniowych oraz strategia w zakresie gospodarki tymi odpadami jest oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju. Ma ona na celu zapobieganie powstawaniu tych odpadów oraz ograniczenie ilości deponowanych na składowiskach, poprzez wprowadzanie instrumentów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, przeciwdziałających powstawaniu odpadów oraz przez organizowanie systemów zbiórki opakowań poużytkowych, przydatnych do recyklingu. Ponadto koncepcja promuje opakowania wielokrotnego użytku, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa i...