Z Bożeną Przewoźną, dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Poznaniu, rozmawia Tomasz Szymkowiak Mieszkańców Poznania, tak jak firmy zajmujące się gospodarką odpadami, czekają poważne zmiany związane z nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku, nad którym trwają ostatnie prace w magistracie. Jakie zmiany w związku z tym się szykują? W prawie śmieciowym wprowadzamy bardzo istotne zmiany w zakresie odpadów stałych i płynnych. Pytaliśmy o to różne instytucje, właścicieli budynków wielolokalowych, MPGM, spółdzielni mieszkaniowych, prywatnych zarządców. Nasze propozycje są zgodne z ich oczekiwaniami oraz przyjętą dla miasta strategią gospodarki odpadami. Dotyczyć też będą spraw czystości i higieny, np. prozaicznego, wydawałoby się, wymieniania piasku w piaskownicach dla dzieci czy wprowadzenia w parkach koszy na psie kupy. Ponadto chcemy zobowiązać właścicieli posesji do obowiązkowego przyłączania do istniejącej kanalizacji, a także zacząć wychwytywać nieszczelne szamba. W zakresie odpadów komunalnych i opakowaniowych zaproponowaliśmy nowe obowiązki dla mieszkańców i zarządców budynków oraz spółdzielni. Muszą wyznaczyć miejsca gromadzenia odpadów, wyposażyć nieruchomości w zestaw pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych stałych i wymagających segregacji. Na osiedlach mieszkaniowych np. muszą być gniazda na odpady bytowe i selektywną zbiórkę. Zobowiązujemy inwestorów, by z chwilą rozpoczęcia budowy zawierali umowy na wywóz odpadów z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Wszystkie odpady muszą...