Produkcja wyrobów papierniczych pociąga za sobą narastające problemy związane z gospodarką odpadami z przetwórstwa papieru. Najistotniejsze z nich są odpady o kodzie 03 03 10 – odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok, pochodzące z mechanicznej separacji.  Ta grupa odpadów powstaje z oczyszczania strumienia ścieków wytworzonych w procesie produkcji papieru. Potem osady są wstępnie zagęszczane, odwodniane i selektywnie gromadzone. Ich podstawowym składnikiem są włókna celulozowe. W przedsiębiorstwie produkującym np. ok. 30 tys. ton produktów papierniczych powstaje rocznie ok. 300 ton ww. odpadów. W praktyce gospodarczej osady o kodzie 03 03 10 często są łączone z osadami o kodzie 03 03 11 (osady z zakładowych oczyszczalni ścieków). Badania niniejszego odpadu wykazały, że nie spełnia on kryteriów dopuszczenia do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (DzU z 2005 r. nr 186, poz. 1553) ze względu na wyższy od dopuszczalnego poziom strat prażenia oraz wysoką zawartość węgla organicznego (tab. 1 i 2).  Tab. 1. Wyniki badań odpadu i dopuszczalne graniczne wartości wymywania dla odpadów składowanych na składowisku odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne ...