Przedsiębiorcy w procesach decyzyjnych coraz częściej uwzględniają kwestie społeczne i środowiskowe. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności zawiera norma ISO 26000, którą w listopadzie ub.r. opublikowała Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO). Propozycję opracowania normy zawierającej wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO przedstawiła w 2004 r. W trakcie dyskusji nad jej koncepcją uzgodniono dwa zasadnicze założenia. Po pierwsze – zakres stosowania normy nie będzie ograniczony do społecznej odpowiedzialności biznesu, a zasady przez nią regulowane będą miały zastosowanie we wszystkich rodzajach organizacji – publicznych, prywatnych i non profit – bez względu na ich wielkość i lokalizację. Po drugie – norma nie będzie podstawą oceny zgodności i certyfikacji. Intencją ISO jest propagowanie idei działania w sposób odpowiedzialny społecznie, a nie opracowanie dokumentu na potrzeby certyfikacji. Propozycja ta została zaakceptowana i w 2005 r. utworzono grupę roboczą ISO/TMB/WG Social Responsibilitydo opracowania Normy Międzynarodowej ISO 26000 Guidance on social responsibility. Dążono do uzyskania ogólnoświatowego porozumienia wszystkich zainteresowanych środowisk w zakresie definicji i zasad odpowiedzialności społecznej, jej kluczowych obszarów i zagadnień oraz wytycznych dotyczących włączania odpowiedzialności społecznej w działania całej organizacji.   Prace normalizacyjne W pracach nad normą uczestniczyło ok. 450 ekspertów i obserwatorów z ponad 99 krajów (w tym 69 krajów rozwijających się) oraz z 42 organizacji międzynarodowych i regionalnych, zaangażowanych...