Zakres podmiotowy ustawy Cz. II W poprzednim miesiącu omówiono ogólne założenia dotyczące ustalenia podmiotowego zakresu obowiązywania Ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. W niniejszym artykule zakres ten zostanie określony nieco bliżej. W art. 3 ust. 1 i 2 ustawy wyliczono rodzaje działalności uznawane za stwarzające ryzyko szkody w środowisku. Szczegółowe wyliczenia Zaliczono do nich m.in. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wymagającą uzyskania zezwolenia (z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz eksploatację instalacji, wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego i pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów (z ustawy Prawo ochrony środowiska). Z kolei z zakresu ustawy o odpadach wymieniono wymagające uzyskania zezwolenia działalności obejmujące zbieranie i odzysk lub unieszkodliwianie odpadów oraz ich transport, a także działalność zwolnioną z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów (art. 31) oraz działalność wymagającą zgłoszenia do rejestru (art. 33 ust. 5). Ryzyko szkody dla środowiska generuje też wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych (z zakresu ustawy Prawo wodne), a także zamknięte użycie GMO oraz zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, w...