Ilość i jakość opadów atmosferycznych na obszarze Poznania zależą od szeregu czynników, takich jak warunki klimatyczne, ukształtowanie terenu i skala emisji zanieczyszczeń. Bez względu jednak na ich charakterystykę istotne dla ekosystemów miejskich jest odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych i spływowych. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na założenia zrównoważonego rozwoju miasta oraz spełnianie norm prawnych obowiązujących w krajach UE. Zarówno ilość, jak i jakość opadów atmosferycznych występujących na terenie Poznania jest bardzo zróżnicowana i zależy od czynników o charakterze lokalnym, regionalnym i globalnym. Na ilość i częstość występowania opadów wpływają procesy uzależnione od warunków atmosferycznych (wilgotność, temperatura, układ mas powietrza) i charakterystyka obszaru geograficznego (ukształtowanie terenu, zabudowa, roślinność). Natomiast jakość opadów, czyli skład chemiczny, uzależniona jest od zanieczyszczeń, głównie pochodzenia antropogenicznego, które na skutek emisji trafiły do atmosfery, a następnie w wyniku skomplikowanych procesów fizyczno-chemicznych znalazły się w opadach, w postaci rozpuszczonej lub stałej. Występowanie opadów Teren Wielkopolski od wielu lat należy do obszarów charakteryzujących się najniższą roczną wysokością opadów w skali kraju1. Wynikiem tego jest stopniowe stepowienie Wielkopolski, wyrażające się coraz mniejszą liczbą dni opadowych i obniżaniem się poziomu wód gruntowych. Obserwuje się również obniżanie średniej sumy opadów rocznych uzyskanej z badań wieloletnich, która uległa zmniejszeniu z 528 mm (lata 1951-19802) do 508...