Jednym z podstawowych elementów tzw. rewolucji śmieciowej jest obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Pozornie kwestia ta jest banalna.

Na skutek woli ustawodawcy w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy stosować przepisy Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa1. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, nie jest to już tak oczywiste [art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.u.c.p.g.)2]. Skoro ustawodawca nie zastrzega, że w sprawach opłat przepisy Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio, należy je stosować wprost. Ze względu na brak szczególnych przepisów w u.u.c.p.g., oznacza to również konieczność oceny dokonania zapłaty przez pryzmat postanowień Ordynacji podatkowej. W odniesieniu do opłaty występują określone zasady zapłaty podatków, które także trzeba stosować.

Zobowiązanie podatkowe

W myśl art. 59 §1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek: zapłaty, pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta, potrącenia, zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku, zaniechania poboru, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, ale też przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym, umorzenia zaległości, przedawnienia, jak również zwolnienia z obowiązku zapłaty na podstawie art. 14m. We wspomnianym artykule wymieniono także wszystkie przyczyny wygaśnięcia...