W efekcie znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g) samorządy mają m.in. obowiązek zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od posiadaczy nieruchomości. Dotychczas ich właściciele samodzielnie podpisywali umowy z firmami odbierającymi śmieci. W nowej rzeczywistości prawnej przedsiębiorstwa wywozowe będą wyłaniane przez gminy w drodze przetargu, a mieszkańcy będą zobowiązani do ponoszenia na rzecz gminy opłat za zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych (na podstawie art. 6h ustawy u.c.p.g.).

Należy zatem rozważyć, czy do opłaty wynikającej z przepisów ustawy u.c.p.g. gminy powinny doliczać podatek VAT, w świetle Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 – ustawa o VAT). Gmina podatnikiem? Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, za podatników nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z powyższej definicji wynika zatem, że organy oraz urzędy administracji publicznej działają w charakterze podatników wówczas, gdy wykonują czynności inne niż mieszczące się w ramach ich zadań, bądź kiedy realizują czynności leżące w ich gestii, ale na podstawie umów cywilnoprawnych1. W wyroku z 27 lutego 2007 r. (sygn....