Najważniejszym finansowo-prawnym środkiem ochrony drzew i krzewów przed usuwaniem są opłaty związane z wydaniem zezwolenia, które legalizuje czynność usuwania. Wysokość opłat została tak skalkulowana, aby konieczność ich poniesienia stanowiła pewną zaporę, powstrzymującą nawet przed legalnym usuwaniem. Opłaty te w całości wpływają na konta gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Akty prawne Obliczenie wysokości opłat opiera się na kombinacji trzech aktów prawnych – Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, ze zm.), która w art. 85 określa maksymalne stawki za usuwanie drzew oraz kwotowe stawki za usuwanie krzewów, Rozporządzenia Ministra Środowiska z 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (DzU nr 228, poz. 2306), a także corocznie ponawianego obwieszczenia Ministra Środowiska ustalającego stawki opłat na następny rok. Rozporządzenie to uwzględnia również prognozowany stopień inflacji, przyjęty w ustawie budżetowej na 2007 r., które zostały ustalone Obwieszczeniem z 12 października 2006 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz za zniszczenie zieleni na rok 2007 (MP z 2006 r. nr 73, poz. 733). Jakie opłaty W samej ustawie o ochronie przyrody ustawodawca różnicuje opłaty za usuwanie krzewów, określając je kwotowo za jeden metr kwadratowy powierzchni porośniętej krzewami. Nie ma tu...