Czy opłaty taryfowe są niezgodne z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków? Do takiego wniosku doszedł ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 13 grudnia 2011 r., sygn. II Kr 1567/11. Sąd uznał, iż Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w zakresie przewidującym zamieszczenie w taryfie stawek opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikających z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług, wykracza poza delegację ustawową, zawartą w art. 25 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zdaniem sądu, skoro przywołany przepis przewiduje, iż minister określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezbędny zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf, niedopuszczalne jest jednoczesne nakładanie w rozporządzeniu na odbiorców obowiązków finansowych. Przedmiotowy wyrok dotyczy wyłącznie opłaty przyłączeniowej, ale nie trudno zauważyć, iż zawartą w nim tezę można łatwo odnieść do innych opłat, o których mowa w rozporządzeniu taryfowym, a mianowicie opłaty abonamentowej oraz opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Zważywszy na znaczenie dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, zwłaszcza...