Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został projekt rozporządzenia taryfowego. Pozwoli on na przygotowanie nowych wniosków o zatwierdzenie taryf do jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przedsiębiorstwa wod-kan mają na to czas do 12 marca 2018 r. Projekt rozporządzenia został przekazany do opiniowania do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z prośbą o uczynienie tego w jak najszybszym czasie. Opinie do projektu do tej pory zgłosiły m.in. IGWP, KIG, stowarzyszenia wodociągowe, a także kancelarie prawne. Rozporządzenie określa szczegółowe sposoby ustalania taryf, wzór wniosku o ich zatwierdzenie oraz niezbędny zakres informacji zawartych w ich uzasadnieniu, jak i warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W nowych przepisach wdrożonych do projektu znajduje się m.in. zakaz uwzględniania w kalkulacji taryfowej amortyzacji od środków sfinansowanych z dotacji, pułap marży na poziomie 5% i 3-letni okres kalkulacji cen.

...