Rozwój i upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczynia się do transformacji wielu sfer życia człowieka oraz stanowi istotny czynnik przemian gospodarczych i społecznych. Wymusza także wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w architekturze krajobrazu.

Pojawiają się nowe odmiany przestrzeni publicznych, hybrydy dotychczasowych funkcji i elementów. Projektowanie terenów zieleni powoli adaptuje nowe rozwiązania i opiera się częściowo na zdezaktualizowanych standardach aranżacji przestrzeni.

Czym są hotspoty?

Hotspoty to otwarte punkty dostępu, umożliwiające połączenie z Internetem za pomocą sieci bezprzewodowej. Główny ich element stanowi AP (ang. Access Point – punkt dostępu), czyli urządzenie nadawczo-odbiorcze, które pozwala na dostęp do innej, przewodowej sieci komputerowej. Technologia wi-fi pozwala na dzielenie sygnału bezprzewodowego przy niewielkich nakładach finansowych.

Wraz ze zwiększeniem się liczby użytkowników Internetu bezprzewodowego pojawił się termin „rewolucji trzeciego miejsca” (ang. third place revolution), który opisuje przyrost logowań w przestrzeniach innych niż miejsce zamieszkania i pracy. Najczęściej są to kawiarnie, restauracje oraz hotele. W tej rewolucji nieznaczną tylko rolę odgrywają parki, ponieważ liczba przestrzeni publicznych oferujących dostęp do bezprzewodowego Internetu jest niewielka w porównaniu do miejsc komercyjnych.

Obecnie w Polsce internauci stanowią ok. 64% ludzi powyżej 15-tego roku życia. Użytkownicy Internetu spędzają online średnio 15 godzin i 40 minut tygodniowo1.

Firma ABI Research szacuje, że do 2018 r. na świecie będzie ok. 10,2 mln hotspotów. W...