Organizacje ekologiczne w procesie inwestycyjnym

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi aktualnie prace nad projektem nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W maju tego roku projekt nowelizacji został skierowany do konsultacji publicznych. Z uwagi na powyższe, celem kompleksowego uregulowania zagadnienia, rozważeniu powinno podlegać również uwzględnienie i podkreślenie w ramach prowadzonej nowelizacji zagadnień związanych z udziałem organizacji ekologicznych w procesie inwestycyjnym, a w szczególności zapewniania zgodności polskich rozwiązań z regulacjami Unii Europejskiej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko – „Dyrektywa EIA”).

Swoboda decyzyjna

Regulacje Dyrektywy EIA pozostawiają dużą swobodę wyboru form i środków w zakresie określenia regulacji krajowych, które zmierzają do osiągnięcia celu określonego dyrektywą. Powyższa swoboda decyzyjna powinna odnosić się do określenia uwarunkowań prawnych w przepisach krajowych m.in. poprzez określenie kręgu podmiotów uprawnionych do udziału w procedurze wymagającej udziału społeczeństwa, a dotyczącej realizacji przedsięwzięć. Tym samym istotne może być takie ukształtowanie polskich regulacji, które zapewni spełnienie celu Dyrektywy EIA, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi i proporcjonalności przyjętych rozwiązań. Implementacja dyrektyw Unii Europejskiej do krajowego porządku prawnego, co do zasady, nie powinna...