Dwanaście kolejnych konferencji zorganizowanych przez Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej związanych z gospodarką osadami ściekowymi i problem nadal pozostaje aktualny. Z profesorem Januarym B. Bieniem, Dyrektorem Instytutu, rozmawia Urszula Wojciechowska Kolejna, 12. konferencja odbyła się pod koniec czerwca w Ustroniu. Jej tytuł brzmiał "Osady ściekowe - problem aktualny". Jak zrodził się pomysł tego tytułu i jaka była tematyka konferencji? Pomysł tytułu konferencji zrodził się w czasie dyskusji dotyczącej problemów gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków podczas poprzedniej, jedenastej konferencji. Problemy gospodarki osadowej występują nadala są one na tyle ważne, że nie można ich pomijać, choćby z uwagi na koszty inwestycyjne, które mogą sięgać od 40 do 50% całkowitych kosztów budowy oczyszczalni ścieków. Nie można sobie wyobrazić dobrze pracującej oczyszczalni ścieków bez prawidłowo działającego węzła osadowego. Miało to odbicie w układzie tematycznym programu konferencji. W pierwszej części omówione zostały sprawy dyrektyw unijnych i procesu dostosowawczego - trwa on obecnie. Dwa referaty dotyczyły problemów związanych z prawodawstwem dostosowawczym do przepisów UE. Zwrócono uwagę na to, że nie jesteśmy w chwili obecnej w pełni przygotowani w zakresie prawodawstwa do norm Unii Europejskiej. Konferencja miała charakter naukowo-techniczny, stąd poza referatami dotyczącymi ściśle technicznych spraw, były referaty naukowe, w których przedstawiano wyniki badań podstawowych, które następnie mogą być wdrażane w produkcji...