Sposób na zrealizowanie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych   Przetwarzanie odpadów na paliwa zastępcze jest jednym z ważnych, silnie rozwijających się w ostatnich latach działów gospodarki odpadami. Paliwa te wytwarzane są głównie z odpadów opakowaniowych i odpadów poprodukcyjnych, a w małym stopniu z palnych frakcji odpadów komunalnych.  Stosowane jest różne nazewnictwo paliw zastępczych – wtórne, alternatywne czy formowane. W większości zakładów mechaniczno-biologicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych wysokokaloryczne składniki odpadów wydzielane w postaci tzw. frakcji grubej (o granulacji ponad 80 mm) są usuwane na składowiska w postaci luźnej lub sprasowanej. Takie procedury są sprzeczne zarówno z zasadami racjonalnej gospodarki odpadami, jak i gospodarki materiałowej. Już obecnie w Niemczech i w Austrii obowiązuje zakaz składowania odpadów o cieple spalania powyżej 6000 kJ/kg s.m., a w Polsce zakaz ten będzie obowiązywać od 2012 r. Wysokokaloryczne frakcje odpadów komunalnych, odpady z terenów zielonych, część odpadów opakowaniowych (z papieru, tektury, drewna, włókien naturalnych i mieszanych, wielomateriałowe), a także szereg odpadów poprodukcyjnych zawiera składniki zaliczane do biomasy, których spalanie jest źródłem energii ze źródeł odnawialnych.  Sposób rozliczania W przypadku, gdy odpady lub wytworzone z nich paliwa zwierają wyłącznie biomasę, sposób określania udziału energii odnawialnej w całkowitej energii uzyskanej z współspalania biomasy z węglem jest prosty, gdyż wynika z przepisów polskiego...