Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach weszła w życie 23 stycznia 2013 r. Jednakże zgodnie z zawartymi w niej przepisami przejściowymi, część regulacji zacznie obowiązywać dopiero dwa lata później.

Jakie zatem przepisy ustawy o odpadach (dalej u.o.)1 zaczną obowiązywać w późniejszym czasie?

Zmiany klasyfikacji

Wytwórcy odpadów, którzy na podstawie przepisów Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach2 dokonali zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, zostali zobowiązani do przedłożenia zgłoszenia w tym zakresie (art. 223 u.o.). Zgłoszenie to uregulowano w art. 8 u.o.

Wytwórca odpadów, który w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów dokonał zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, został zobowiązany do dostosowania tego pozwolenia do przepisów u.o. w terminie do 23 stycznia br. (art. 231 ust. 4). W tym samym terminie obowiązek ciąży na wytwórcy odpadów posiadającym pozwolenie zintegrowane (art. 232 ust. 7). Dostosowanie wymienionych pozwoleń ma charakter szerszy niż tylko związany z samą zmianą klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne. W regulacji ustawowej generalnie wskazano na obowiązek ich dostosowania do przepisów ustawy o odpadach.

Zezwolenia i decyzje

Z dniem 23 stycznia 2015 r. tracą ważność wydane na dłuższy okres obowiązywania (niż do tej daty) zezwolenia na zbieranie odpadów oraz na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów...