Wchodząca w życie 1 stycznia 2012 r. ustawa zmieniająca ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektóre inne ustawy spowoduje diametralne zmiany w dotychczas obowiązującym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Między innymi nowymi obowiązkami będą obciążone gminy.

Zgodnie z art. 3 znowelizowanej ustawy, zakres obowiązków gminy1 zostanie poszerzony o zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, o objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzór nad gospodarowaniem tymi odpadami, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym je od właścicieli nieruchomości. Ponadto samorządy będą odpowiedzialne za organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obejmującą co najmniej sześć frakcji (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe i odpady komunalne ulegające biodegradacji), tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców i wskazanie miejsc, w których prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, a także zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy bioodpadów, przekazywanych do składowania. Nie mniej ważne będzie też prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (w szczególności w zakresie selektywnego ich zbierania), udostępnianie na...