Spółka PGO (wcześniej Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach) została powołana w 1998 r. W ciągu sześciu ostatnich lat zakład zrealizował wiele inwestycji, które w efekcie przyczyniły się do znacznego zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa. – W chwili oddania do użytkowania w 2000 r. zdolności przerobowe zakładu określono na 44 500 Mg

odpadów komunalnych. Wskutek kompleksowych działań w 2017 r. instalacja MBP uzyskała wydajność przetwarzania na poziomie 60 000 Mg/rok niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, instalacja do zagospodarowania odpadów zielonych i innych bioodpadów może przetwarzać  5 000 Mg/rok odpadów biodegradowalnych, na stanowisku poza instalacją demontowane są odpady wielkogabarytowe w ilości 3 000 Mg/rok, a na linii do przetwarzania  odpadów surowcowych selektywnie zbieranych sortowanych jest 5 000 Mg/rok – zaznacza Stefan Kotlewski, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku. 

Inwestycje miarą sukcesu 

Aby osiągnąć takie wyniki, przeprowadzono kompleksową modernizację w sortowni i kompostowni oraz rozpoczęto budowę nowej kwatery składowiska odpadów. Do realizacji tych inwestycji niezbędne okazało się dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podpisanie umowy na udzielenie pożyczki w wysokości 12,5 mln zł na sfinansowanie dwóch kluczowych inwestycji pozwoliło na dostosowanie funkcjonowania zakładu do obowiązujących przepisów, a także na zwiększenie poziomów  masy odpadów surowcowych przekazanych do recyklingu. – Realizowane przez spółkę wszystkie inwestycje wymagały również poniesienia znacznych nakładów własnych, wynoszących ok. 25 mln zł – dodaje Stefan Kotlewski. W ramach kompleksowej modernizacji sortowni została zbudowana nowa linia sortownicza – zakład dysponuje obecnie dwiema liniami, które pracują niezależnie i powodują wzrost wydajności przetwarzania do 60 000 Mg/rok niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  rocznie. Zwiększył się również poziom odzysku surowców wtórnych, co przekłada się na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko. Rozwiązania te zapewniają skuteczniejsze rozdzielanie strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w celu  bardziej efektywnego wykorzystania pozostałości po sortowaniu. Wartość inwestycji wyniosła 4,7 mln zł. Ulepszono także sposób przenoszenia pozostałości (frakcji nadsitowej) do magazynu. Dokonano tego poprzez użycie obudowanego przenośnika taśmowego, przemieszczającego materiał bezpośrednio z hali sortowania do nowego magazynu, który został oddany do użytku w 2016 r.Wartość zadania 1.6 tys. zł. Zamontowane zostały trzy wagi procesowe, umożliwiające automatyczne rejestrowanie masy odpadów i surowców wytworzonych w kolejnych fazach sortowania, a także nowa waga do ewidencji odpadów wywożonych na składowisko.

Przeprowadzona w okresie od lutego do października 2016 r. modernizacja kompostowni polegała na przekształceniu tradycyjnego procesu kompostowania w pryzmach w zamknięty system biostabilizacji i kompostowania. Wykonano 12 betonowych reaktorów (każdy o długości 39 m), opartych na technologii GORE®Cover. Stworzono możliwość biologicznego przetworzenia do 30 000 Mg/rok frakcji podsitowej, pochodzącej ze strumienia zmieszanego, oraz kompostowania 5 000 Mg/rok odpadów „bio” selektywnie zbieranych. Zastosowano też zabezpieczenie przed wydostawaniem się zanieczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery (wyeliminowano odory). 

Podłoże kompostowni zostało uszczelnione i utwardzone, co zapobiega przenikaniu odcieków do środowiska gruntowo-wodnego. System biologicznego przetwarzania oparto na kompostowaniu i stabilizacji tlenowej. Instalacja sterowana jest z użyciem specjalnego oprogramowania komputerowego. Poza siecią napowietrzającą i odprowadzającą ścieki produkcyjne główny element stanowi półprzepuszczalna membrana, którą przykrywa się usypane pryzmy w poszczególnych reaktorach. Inwestycja, wsparta pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 7,9 mln zł,kosztowała spółkę 8,5 mln zł. W październiku 2016 r.powstał także plac dojrzewania i magazynowania stabilizatu oraz kompostu. Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu uszczelnienia i utwardzenia placu dojrzewania kompostu o powierzchni prawie 1 ha wraz z instalacją odprowadzania odcieku. Było to ściśle związane z modernizacją kompostowni, w szczególności ostatniej fazy dojrzewania, która jest prowadzona na otwartej przestrzeni. Całość została wygrodzona siatką o wysokości 4 m, zapobiegającą rozwiewaniu i zanieczyszczaniu zakładu przez frakcje znajdujące się na placu. Wartość inwestycji to 2,5 mln zł.

Nowa kwatera

Po ośmiu latach starań, w kwietniu 2014 r., spółka uzyskała pozwolenie na budowę nowej kwatery składowiska, co było kluczową inwestycją realizowaną w ostatnich latach, a jej koszt wyniósł ok. 13 mln zł. Kwatera została zaprojektowana i wybudowana w oparciu o naturalne ukształtowanie terenu. Wykonano uszczelnienie składające się z warstwy mineralnej oraz sztucznej w postaci geosyntetycznej bariery iłowej GBRC, geomembrany PEHD (gładkiej i strukturowej) i ochrony z mat typu Bentomat PM2400. – Taka technologia budowy czyni nową kwaterę 03 w Kobiernikach jedną z najbezpieczniejszych w Polsce. Kwatera składowiskowa ma powierzchnię ok. 3 ha i pojemność ok. 518 tys. m3. Dla porównania dotychczasowe cztery zamknięte i zrekultywowane kwatery miały pojemność ok. 660 tys. m3. Szacuje się, że obecna powierzchnia powinna wystarczyć przynajmniej na 15 lat składowania odpadów, zabezpieczając w tym zakresie potrzeby mieszkańców Płocka oraz okolicznych gmin. Ta inwestycja jest niezbędna do prawidłowego i ekonomicznego prowadzenia procesu zagospodarowania odpadów oraz wyeliminowania pracochłonnego i kosztownego wywożenia ich na inne składowiska – podkreśla Stefan Kotlewski. Opisane inwestycje to nie koniec działań Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku, zmierzających do zwiększenia wydajności zakładu. W planach ujęto także budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Opracowano też dokumentację dla kolejnych inwestycji, takich jak budowa nowego deponatora odpadów niebezpiecznych. W trakcie przygotowywania jest następna duża modernizacja procesu mechanicznego sortowania odpadów, która pozwoli na zwiększenie wskaźnika odzysku surowców wtórnych. – Podejmując działania, kierujemy się także troską o środowisko. Aktualnie najważniejsze zamierzenia inwestycyjne to budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, generującej „zieloną energię” głównie na potrzeby własne zakładu w Kobiernikach, a także w celu odsprzedaży nadwyżek do sieci zawodowej – podkreśla Katarzyna Jakubowska, wiceprezes PGO w Płocku. Ważnym elementem inwestycyjnym jest także rozbudowa sortowni. – Planowana jest budowa nowego obiektu, a także montaż instalacji separatorów, w tym powietrznych, opartych na technologii optycznej NIR, będącą obecnie jedną z najlepszych i najskuteczniejszych metod pozwalających na zwiększenie poziomów odzysku surowców, zarówno z frakcji nadsitowej, jak i z doczyszczania odpadów surowcowych selektywnie zbieranych. Niewątpliwie, aby osiągać jak najlepsze efekty, trzeba też zadbać o odpowiednią edukację społeczeństwa. Dlatego zamierzamy intensywnie zaangażować się w kampanie, które przybliżą wiedzę recyklingową wszystkim mieszkańcom Płocka – dodaje Katarzyna Jakubowska.

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.,

ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock

tel.: 24/367-53-51

e-mail: sekretariat@pgoplock.pl

Fot. Piotr Lewandowski
Fot. Piotr Lewandowski
Fot. Piotr Lewandowski
Fot. Piotr Lewandowski
Kluczowe inwestycje zrealizowane w latach 2013-2017
Kluczowe inwestycje zrealizowane w latach 2013-2017
Fot. Piotr Lewandowski
Fot. Piotr Lewandowski