Jednym z ważniejszych postulatów adaptacji do zmian klimatu jest przygotowanie miast i obszarów zurbanizowanych do radzenia sobie ze skutkami tych zmian. Miasta zostały wskazane jako obszary o szczególnej wrażliwości na zmiany klimatu, zarówno w dokumentach unijnych, jak i krajowych. Główne zagrożenia oraz czynniki wzmacniające negatywne skutki zmian klimatu Najistotniejsze z uwagi na możliwe negatywne skutki są: opady, ekstrema temperaturowe oraz porywisty wiatr. Opady powodują podtopienia, powodzie rzeczne oraz powodzie miejskie. Skutkami ekstremów temperaturowych są: fale upałów, susza miejska, fale mrozów oraz specyficzne zagrożenie charakterystyczne dla dużych i intensywnie zabudowanych miast – miejska wyspa ciepła (MWC). Z kolei porywisty wiatr powoduje uszkodzenia budynków i infrastruktury oraz zieleni wysokiej. Natomiast pojawiające się coraz częściej okresy bezwietrzne ograniczają cyrkulację powietrza w mieście i przyczyniają się do szeregu niekorzystnych zjawisk, w tym do występowania stanów smogowych. W mieście występuje szereg czynników wzmacniających wrażliwość na skutki zmian klimatu. Należy do nich uszczelnienie gruntu, które wraz z intensywną zabudową jest uznawane za najważniejszy czynnik mający wpływ na wrażliwość miasta na skutki zmian klimatu. Kolejnym ważnym czynnikiem definiującym wrażliwość miasta jest jego populacja, w szczególności tzw. grupy wrażliwe tj. ludzie starsi i chorzy oraz małe dzieci. To właśnie ci mieszkańcy najszybciej i najdotkliwiej będą odczuwali skutki długo trwających fal upałów bądź...