Artykuł 35 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach wskazuje wymagania merytoryczne, jakie powinien spełniać plan gospodarki odpadami. Przepis ten dość szczegółowo wylicza wymagane elementy treści planu, zaliczając do nich:

analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze objętym planem, wskazanie prognozowanych zmian w zakresie gospodarki odpadami, ustalenie celów w zakresie gospodarki odpadami – z podaniem terminów ich osiągnięcia, określenie kierunków działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami, ustalenie harmonogramu, określenie wykonawców i sposobu finansowania planowanych zadań.

Ustawa zakłada także, że w planie mogą znaleźć się również inne informacje, wyliczone w art. 35 ust. 3, mające charakter elementów fakultatywnych, pozwalających na dostosowanie planu do warunków lokalnych. Z konstrukcji całego przepisu, a w szczególności ust. 3, wynikałoby, że wyliczenia te mają charakter zamknięty, w związku z czym merytorycznych informacji (innych niż wskazane) nie wolno do planu wprowadzać. W planie powinny natomiast znaleźć się informacje formalne, odnoszące się do przeprowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (która powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów – Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, DzU z 2016 r. poz. 353, z późn.zm.), oraz streszczenie zawartych w nim...