Obróbka powierzchniowa metali obejmuje toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie i końcowe mycie detali. Podczas tych procesów powstają odpady w postaci wiórów stalowych i metali kolorowych, a także zużyty olej hydrauliczny i maszynowy. W czasie mycia detali, roztworem wody z preparatem myjącym, powstają odpady w postaci wodnych cieczy myjących. Schemat operacji technologicznych procesów obróbki mechanicznej Po umyciu detale i elementy przekazywane są do magazynu produkcyjnego. Proces technologiczny obróbki mechanicznej przedstawia rysunek. Powstałe w wyniku ww. procesów zużyte kąpiele myjące stanowią potencjalne zagrożenie dla oczyszczalni ścieków komunalnych. Odpady te należą do grupy odpadów niebezpiecznych i są sklasyfikowane są jako podgrupa 12 03 i mają kod 12 03 01*. Wprowadzanie wodnych cieczy myjących do sieci kanalizacyjnej reguluje rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, które podaje dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, tj. zawiesiny ogólne, ChZT czy zawartości metali: Fe, Cu, Pb, Zn i wielu innych. Charakterystyka ekologiczna Charakterystykę ekologiczną kąpieli myjącej oparto o badania laboratoryjne, czyli o wyniki analizy chemicznej cieczy. Odczyn ekstraktu wodnego badanej cieczy myjącej jest nieznacznie wyższy od górnej granicy dopuszczalnych wartości dla ścieków wprowadzonych do wód oraz do ziemi i wynosi 9,9. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) w zużytej kąpieli myjącej jest wyższe ponad siedmiokrotnie od najwyższych dopuszczalnych wartości...