Wśród kluczowych zmian wynikających z Ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw na pierwszym miejscu wymienić należy regulacje dotyczące stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po ośmiu miesiącach prac parlamentarnych 28 listopada 2014 r. parlament zakończył procedowanie nad ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która obecnie (stan na 12 grudnia 2014 r.) czeka na podpis prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja, mająca mieć pierwotnie charakter „techniczny”, zmierzając do „wprowadzenia najpilniejszych zmian w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnych dla uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych” (por. uzasadnienie projektu KP PO – druk nr 2377), przeobraziła się po części w nowelizację „systemową”, wprowadzającą zmiany w kluczowych elementach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Do elementów tych bez wątpienia zaliczyć należy regulacje dotyczące stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dotychczasowe regulacje w tym zakresie zostały częściowo zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 listopada 2013 r. (sygn. akt K 17/12), w którym stwierdzono, iż art. 6k ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie, w jakim nie przewiduje maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest niezgodny z...