Kwestia edukacji i świadomości społeczeństwa często jest stawiana na czołowym miejscu w kontekście realizacji określonych przedsięwzięć. Nie inaczej wydaje się być także w przypadku azbestu. Warto zatem przybliżyć działalność edukacyjno-informacyjną prowadzoną w tym zakresie w naszym kraju w ostatnich latach, skupiając się na osiągniętych efektach w wyniku realizacji określonych zadań.

Każdego roku, poczynając od 2007 r., Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, a następnie „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Większość działań jest ukierunkowana na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, w formie bezpośredniej pomocy np. na opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest lub też pośrednio w formie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz tematycznych szkoleń i konferencji.

Wyznaczone zadania

Działania związane z oczyszczaniem kraju, które mogą zostać zrealizowane w ramach konkursu Ministerstwa Gospodarki, zostały ujęte w trzech blokach tematycznych:

działania edukacyjno-informacyjne: działalność informacyjno-popularyzacyjna w mediach, organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów i szkoleń na temat zagrożeń powodowanych kontaktem z azbestem, prawidłowego usuwania wyrobów azbestowych itd., wydanie poradników, ulotek lub plakatów na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, uwzględniających najnowsze zmiany przepisów, przygotowanie materiałów promocyjnych o programie do wykorzystania na imprezach targowych, zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest: opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest wraz...