Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało do konsultacji projekt „Założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw” z 3 kwietnia br. Mając na względzie wagę tematyki, trzy organizacje – Polska Izba Gospodarki Odpadami, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu i Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami – wypracowały wspólne stanowisko w tej sprawie (jego treść poniżej).

Największe organizacje branżowe, reprezentujące przede wszystkim sektor prywatny, tj. PIGO, OIGR i ZPGO, krytycznie oceniają kluczowe wnioski i propozycje wynikające z ww. projektu. Nie uwzględnia on bowiem podstawowych zaleceń Ramowej Dyrektywy o Odpadach (2008/98/WE). Wprowadza ona pięciostopniową hierarchię postępowania z odpadami: zapobieganie, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku (np. odzysk energii) i unieszkodliwianie. Ponadto wyznacza ona krajom Unii Europejskiej cel, jakim jest „społeczeństwo recyklingu”, i wprowadza 50-procentowy poziom odzysku i recyklingu dla odpadów z gospodarstw domowych i podobnych (komunalnych) do 2020 r., ściśle związany z promowaniem powtórnego wykorzystania papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Selektywna zbiórka tych odpadów musi być wprowadzona do 2015 r., a państwa członkowskie będą mogły wdrażać dla jej promowania odpowiednie instrumenty ekonomiczne. Dyrektywa wprowadza także pojęcie utraty statusu odpadu w przypadku, gdy został on poddany procesom odzysku, w tym recyklingu, które spełniają określone kryteria i...