Od 1 stycznia 2018 r. część gmin podnosi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niestety, planowane podwyżki są dość duże i sięgają 20-30%.

Niestety, bez szybkich zmian systemowych sytuacja ta może błyskawicznie się pogłębiać i obejmować coraz więcej polskich gmin. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami zależna jest nie tylko od organizacji systemu w poszczególnych gminach, ale przede wszystkim od ogólnokrajowych i unijnych rozwiązań w gospodarce odpadami. Należy też podkreślić, iż zwiększające się co roku poziomy odzysku i recyklingu odpadów wymagają stosowania coraz nowocześniejszych technologii i innowacji w celu sprostania wymaganiom unijnym.

Zbyt niskie stawki

Trzeba pamiętać o tym, że od 1 lipca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych. Regulacje zawarte w tym akcie prawnym dla wielu gmin oznaczają konieczność zwiększenia nakładów na gospodarkę odpadami, np. na wyposażenie nieruchomości w dodatkowe pojemniki oraz zmianę organizacji działającego na jej terenie systemu odbioru odpadów. Innym powodem wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami w niektórych gminach jest brak prawnego uregulowania metody ustalania opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców. Obecne rozwiązania prawne umożliwiają dokonywanie zmian stawki na mocy uchwały rady gminy, w oparciu o dowolnie przyjęte kryteria i, co do zasady, bez ograniczeń w czasie. To mogło powodować, że dotychczasowe...