Poza nadal obserwowanymi na terenie Polski przekształceniami zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego można w ostatnim czasie odnotować coraz większe zainteresowanie procedurami podziałowymi, a w szczególności podziałami spółek. Impulsem do rozwoju trendów podziałowych są zmiany ustawodawcze. Mowa w tym momencie zwłaszcza o zmianach zasad udzielania zamówień publicznych. Warto zwrócić uwagę, że kolejne nowelizacje przepisów dotyczących udzielania zamówień lub powierzania zadań własnym spółkom (w trybie in house) i ich późniejsze praktyczne konsekwencje sprzyjają rozwojowi procesów restrukturyzacyjnych.

Trzy drogi

Przeprowadzenie w latach 2011-2012 głównej części tzw. rewolucji odpadowej, a zwłaszcza przekazanie gminom władztwa nad odpadami i pozbawienie dotychczasowych uczestników rynku odbioru odpadów komunalnych pozycji wypracowywanej przez nich przez lata oraz postawienie ich przed koniecznością przetargowego pozyskiwania zamówień na odbieranie odpadów komunalnych, wpędziło wiele firm w tarapaty organizacyjne i finansowe. Wiele spółek komunalnych (zwłaszcza tych, które nie były w stanie skutecznie konkurować z podmiotami prywatnymi) musiało albo zrezygnować z prowadzenia działalności w gospodarce odpadowej, albo przynajmniej przeprowadzić gruntowną restrukturyzację. Obserwowano różne taktyki postępowania w obliczu ryzyk wynikających ze znowelizowanych regulacji.

Jedną z nich było łączenie kilku komunalnych spółek odpadowych w jedną w celu optymalizacji jej wewnętrznej struktury i umożliwienia startu w przetargach na terenie różnych gmin. Inną – wydzielenie z danej komunalnej spółki wielobranżowej firmy wyłącznie...