Ustawa z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 215, poz. 1664) weszła w życie 1 stycznia 2010 r. Wśród zmienianych ustaw znalazła się też Ustawa z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202, z późn. zm.), zwana ustawą recyklingową.

Wprowadzane modyfikacje są głównie konsekwencją zmian w ustawie – Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.) w zakresie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Natomiast 17 grudnia 2009 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która została skierowana do rozpatrzenia przez Senat. Jej wejście w życie jest planowane po upływie 14 dni od momentu publikacji. Jedną z nowelizowanych ustaw jest także ustawa recyklingowa. Do głównych powodów wprowadzania zmian w zakresie postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji należy tym razem konieczność uściślenia niektórych przepisów, aby były one w pełni egzekwowalne, oraz rozwiązania praktycznych problemów, które pojawiły się przy stosowaniu przepisów, potrzeba transpozycji nowych przepisów UE, a także ustosunkowanie się do uwag Komisji Europejskiej, dotyczących poprawności transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.   Zmiany wprowadzone nowelizacją P.o.ś. W art. 12 ust. 2 i art. 16 ust. 2 ustawy recyklingowej...