W myśl art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) wykonawca powinien znajdować się w odpowiedniej kondycji finansowej, umożliwiającej mu realizację zadania. Zamawiający, stawiając taki warunek, może zażądać na jego potwierdzenie m.in. opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Nowa ustawa wprowadziła jedną istotną zmianę w tym obszarze, a mianowicie wykonawca musi wykazać, że złożona przez niego polisa jest opłacona.   Zdarzało się bowiem wcześniej, iż wykonawcy przedkładali nieopłacone polisy, a tym samym dokument ten nie potwierdzał spełniania warunku udziału w postępowaniu. W praktyce mamy do czynienia z trzema rodzajami polis: cywilną deliktową, cywilną kontraktową oraz odpowiedzialnością cywilną za produkt. Pierwsza obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, a druga – odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania czy kontraktu. Natomiast trzeci rodzaj polis kierowany jest do producentów, za których uważa się przedsiębiorców wytwarzających, wprowadzających do obrotu lub naprawiających produkt, a także ich przedstawicieli oraz każdą osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie. Na gruncie P.z.p., w szczególności w aspekcie warunków udziału w postępowaniu, ustawodawca mówi o odpowiedzialności deliktowej. Aby takowa powstała, muszą zaistnieć łącznie...