Marek Górski Ważnym elementem postanowień ogólnych Ustawy - Prawo ochrony środowiska (opublikowana w czerwcu - DzU Nr 62) powinny być przepisy dotyczące polityki ekologicznej i programów ochrony środowiska. Zagadnienia te w obowiązującej Ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r. znalazły odbicie tylko w jednym artykule, niezbyt w praktyce docenianym. Wprowadzane przepisy sytuację tę powinny zmienić, co wiąże się także z rolą, jaką podobne dokumenty spełniają w działaniach na rzecz ochrony środowiska podejmowanych przez Unię Europejską. Wystarczy tu wskazać tzw. ogólne programy działania na rzecz środowiska, z których właśnie zakończono realizację Programu V, zatytułowanego "Towards sustainability" ("Ku rozwojowi zrównoważonemu"), w bieżącym roku rozpoczyna się Program VI, na lata 2001-2010 (oficjalny projekt programu, przyjęty przez Komisję 26 stycznia br. - Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council laying down the Community Environment Action Programme 2001-2010; Official Journal No C 154 E/218 z 29.05.2001 r.). Dokumenty te są także ściśle związane z wykonaniem ustaleń o charakterze globalnym, przyjętych na konferencji w Rio de Janeiro w 1992 r. i zawartych w tzw. Deklaracji z Rio oraz "Globalnym Programie Działań - Agenda 21". Agenda określa cele, zadania i środki ochrony środowiska, jakie powinny być podjęte przez władze centralne i lokalne...