Związek Gmin Dorzecza Wisłoki powstał z inicjatywy samorządów terytorialnych zlewni rzeki Wisłoki, a jego siedzibą jest miasto Jasło. Do Związku należy 19 gmin z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego. Podstawowym jego celem jest działanie na rzecz poprawy stanu środowiska dorzecza Wisłoki, zgodnie z przekonaniem, że czyste środowisko przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunkuje rozwój regionu. W głównej mierze w ramach funduszu Unii Europejskiej PHARE 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza Związek zrealizował projekt obejmujący budowę kanalizacji o długości 64,7 km na terenach trzech gmin członkowskich. Wartość projektu wyniosła prawie 3 mln euro, z czego 75% środków pochodziło z Unii Europejskiej, a 12% z budżetu państwa. Kolejny projekt, realizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, to przedsięwzięcie pod nazwą „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”. Jest to jeden z największych w Polsce projektów grupowych, którego podstawowym celem jest m.in. zwiększenie ilości wody przeznaczonej do spożycia, spełniającej wymagania określone w przepisach polskich i unijnych, zapewnienie ciągłości dostaw wody, zwiększenie stopnia dostępności do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych do parametrów zgodnych z wymogami dyrektywy UE i prawa polskiego. Dotychczas w ramach Programu zostały zawarte dwie umowy na zadania: „Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty” i „Inżynier Kontraktu dla grupy II”. Na podpisanie...