Monitoring odpadów W obowiązujących przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska bardzo modne stało się słowo „monitoring”. Wynika to głównie z dostosowania polskich regulacji w tym zakresie do wymogów unijnych. Monitoring środowiska, którego elementem jest monitoring gospodarki odpadami, stanowi istotny instrument zarządzania środowiskiem. System monitoringu gospodarki odpadami można zdefiniować jako systematyczne zbieranie, ewidencję i ocenę ilości, rodzajów i składu odpadów na całej długości cyklu ich życia, tj. od wytworzenia odpadów do ich unieszkodliwienia bądź poddania odzyskowi. Monitoring odpadów powinien stanowić podstawę przy opracowywaniu oraz wdrażaniu planów i strategii gospodarowania odpadami na poziomie zarówno gminy, jak i całego kraju, a także określać problemy w osiąganiu celów założonych w tychże planach. Powinien również ułatwiać funkcjonowanie systemu wydawania decyzji, udzielania zezwoleń i egzekucji. Do końca 2001 r. monitoringiem odpadów w Polsce zajmowały się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) oraz Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wojewódzka baza danych Ustawą z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU nr 62, poz. 628, z późn. zm.) wprowadzono dodatkowy system informacji o odpadach, którego założenia oparte są na rozwiązaniach stosowanych w krajach UE. W systemie tym marszałek województwa gromadzi informacje przekazane przez posiadaczy odpadów i umieszcza je w wojewódzkiej bazie danych. Minister ds. środowiska prowadzi centralną bazę danych, na podstawie której sporządza raport dla Komisji Europejskiej. Wojewódzka...