Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, zwana dalej ustawą „zmieniającą”, została przekazana do podpisu prezydenta RP 25 stycznia 2010 r. Dokonuje ona zmian m.in. w zakresie postępowania z niektórymi rodzajami odpadów.

Artykuł 9 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) określa zasadę bliskości. Nie uległy zmianie ogólne reguły, tzn. odpady w pierwszej kolejności powinny być poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania (ust. 1), a te, dla których jest to niemożliwe, należy przekazywać do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione (art. 9 ust. 2), uwzględniając przy tym najlepszą dostępną technikę, zdefiniowaną w art. 3 pkt 10 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – P.o.ś. (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) lub technologię, o której mowa w art. 143 P.o.ś. Uszczegółowiono natomiast wymagania dotyczące niesegregowanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, komunalnych osadów ściekowych oraz zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zakazuje się zarówno poddawania odzyskowi lub unieszkodliwianiu trzech pierwszych ww. grup poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone (ust. 3), jak i przywozu na jego...