Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) w rozdz. 5 zawiera szereg postanowień dotyczących postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów, wśród nich z osadami pochodzącymi z oczyszczalni ścieków, ale tylko ścieków komunalnych.

Przepisy te służą dostosowaniu polskiego prawa do unijnego, zaś dotyczący postępowania z osadami ściekowymi art. 43 ustawy przejmuje postanowienia dyrektywy Rady 86/278/EWG w sprawie ochrony środowiska, a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie, znowelizowanej dyrektywą Rady 91/692/EWG. W praktyce stosowania tych przepisów, zmienionych w pewnym zakresie także ostatnią nowelizacją ustawy o odpadach (Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – DzU nr 28, poz. 145), pojawiają się pewne wątpliwości dotyczące zwłaszcza określenia podmiotów odpowiedzialnych za prawidłowe zastosowanie osadów w glebie i zakresu obciążających je obowiązków. Pojęcia „komunalnych osadów ściekowych” i ich „stosowania” zostały zdefiniowane w tzw. słowniczku – w art. 3 ust. 3 pkt. 2 i 19 ustawy o odpadach. Zgodnie z nim, komunalne osady ściekowe to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych, a także innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. Natomiast ich stosowanie to rozprowadzanie...