W wiedeńskiej biokompostowni w wyniku stosowania fermentacji bioodpadów: kuchennych, z miejskich pojemników oraz z targowisk uzyskuje się ciepło do ogrzania 600 wiedeńskich gospodarstw domowych. Dokonano cudu ekologicznego: śmieci przestały być problemem miasta, a stały się dobrem, z którego należy korzystać.

Obowiązujący w Polsce od 1 stycznia 2016 r. zakaz składowania odpadów wysokokalorycznych obejmuje również osady ściekowe. Pomimo wielu zrealizowanych już inwestycji z zakresu gospodarowania osadami ściekowymi i odpadami kwestie te nie zostały ostatecznie rozwiązane. Problemem nadal pozostaje sortowanie odpadów, a osadom ściekowym trudno uzyskać status produktu.

Rozwinięte kraje Europy już od paru lat dostrzegają rosnące wyzwania związane z rozwojem własnych gospodarek, by zasady ochrony środowiska nie były naruszane. Czy idea „circular economy” – gospodarki bezodpadowej – jest utopią?

Szanse i wyzwania

W grudniu 2015 r. w Paryżu odbyła się Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21). Obecnych na konferencji 195 krajów przyjęło porozumienie klimatyczne. Wzywa ono do redukcji emisji gazów i wyznacza cel –utrzymanie wzrostu globalnej temperatury poniżej 2°C do końca wieku.

Doświadczenia wielu rozwiniętych ekonomicznie krajów pokazują, że możliwe jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, a także takie ich wykorzystanie, by przyczyniały się do wzrostu gospodarczego i zmniejszenia kosztów produkcji oraz by nie szkodziły środowisku naturalnemu.

Opartej na węglu polskiej gospodarce...