KIGO po wyborach

Podczas Walnego Zgromadzenia Izby 22 czerwca br. w miejscowości Dębe k. Warszawy Tomasz Uciński, dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, ponownie został wybrany na prezesa Zarządu Głównego KIGO. Spotkanie, podczas którego m.in. udzielono absolutorium organom statutowym Izby za minioną kadencję, zorganizowano podczas konferencji "Odpady - jak daleko do
Unii Europejskiej?".

W skład Zarządu wybrani zostali ponownie: Henryk Kultys (prezes MPO w Krakowie) oraz Andrzej Malara (prezes MPGK w Katowicach) - objęli oni funkcje wiceprezesów KIGO. Skarbnikiem pozostał Marek Wróblewski (prezes ZUO w Gorzowie Wlkp.). Członkami Zarządu zostali ponownie: Lech Matuszak (prezes PUK w Kaliszu) oraz Jerzy Starypan (prezes spółki Beskid Żywiec). Natomiast Józef Hytry (dyrektor MPO w Elblągu) jest nowym członkiem Zarządu.
Podczas konferencji dyskutowano o problemach firm komunalnych w świetle obowiązującego prawa odpadowego, a zwłaszcza ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na warsztatach panelowych nie tylko prezentowano nowe technologie, produkty i usługi oraz przedstawiono rolę firm producenckich i usługodawczych na rzecz gospodarki odpadami, lecz także szeroko dyskutowano o roli gminy w uzyskiwaniu poziomów odzysku odpadów, kompostowaniu i ich termicznym przekształcaniu. Podczas poszczególnych spotkań wypracowano wnioski i postulaty środowiska do władz państwowych. Niektóre z nich (doprecyzowane przez dr. Bolesława Maksymowicza oraz mecenasa Piotra Hossę) przyjęły postać konkretnych zapisów ustawowych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nowelizacji ustawy o transporcie drogowym.

Określony cel

W pierwszym wniosku dotyczącym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uczestnicy konferencji określili cel zmian ustawowych jako "zapewnienie gminie pełnego dysponowania odpadami komunalnymi i opłatami przeznaczonymi na ich zagospodarowanie": - Ten wniosek jest wręcz niezbędny dla zarządzania przez gminę gospodarką odpadami komunalnymi w kontekście: ochrony interesów mieszkańców i środowiska, zrealizowania zobowiązań akcesyjnych oraz wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej na rozbudowę niezbędnej infrastruktury - podkreślali zgodnie biorący udział w konferencji. Ich zdaniem, nowelizacja powinna być dokonana jednocześnie z nowelizacją ustaw o odpadach oraz o samorządzie gminnym. Ma to umożliwić gminie zrealizowanie celu głównego, jakim jest zarządzanie przez nią gospodarką odpadami poprzez: wskazywanie przedsiębiorcom miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami, negocjowanie cen i opłat za usługi tam świadczone oraz postanowienie o ich wysokości zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej. Natomiast ceny i opłaty za usługi odbierania i transportu powinny być kształtowane przez wolny rynek, przy czym na opłatę uiszczaną przez właściciela nieruchomości powinna składać się opłata wynegocjowana z wybranym przedsiębiorcą za usługę odbierania i transportu oraz opłata określona przez gminę za usługę odzysku lub unieszkodliwiania odpadów we wskazanym miejscu.
Ważną propozycją byłby zapis, że dotychczasowe umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami zachowałyby ważność na czas określony w tych umowach, z aneksem dotyczącym zmiany wysokości opłaty. W przygotowanym wniosku znalazły się również zapisy dotyczące bieżącego dostosowywania gminnego planu gospodarki odpadami, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie do zmian w przepisach prawnych oraz informowania o ww. zmianach przedsiębiorców posiadających takie zezwolenie. Uczestnicy konferencji postulują też nałożenie na przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie obowiązku złożenia wniosku o jego zmianę, np. w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach wprowadzonych do ww. dokumentów, ze skutkiem utraty ważności zezwolenia w przypadku niezłożenia tego wniosku.

Piaskarka nie transportuje

Na konferencji przygotowano również wniosek w sprawie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Pojazdy służące do utrzymania dróg powinny być wyłączone spod jej rygorów, gdyż nie wyczerpują do końca definicji przewozu drogowego, który wykonują pojazdy służące do przewozu osób lub rzeczy. Przykładowo, polewaczka czy piaskarka nie przewozi rzeczy z miejsca na miejsce i nie wykorzystuje drogi w tym celu, natomiast porusza się po drodze w celu posypania jej mieszankami piaskowo-chemicznymi czy też polania wodą. Także pojazdy opługowane nie przewożą żadnych rzeczy, są jedynie wykorzystywane do utrzymania i kontroli dróg.
Zdaniem Tomasza Ucińskiego, zaproponowana podczas konferencji nowelizacja ustaw powinna - oprócz doprowadzenia do usunięcia luk prawnych, uporządkowania, skrócenia i uproszczenia przepisów - przynieść w dalszej perspektywie zmiany systemowe w postaci osiągnięcia określonych poziomów odzysku odpadów. Umożliwi to przede wszystkim komplementarne zarządzanie gospodarką odpadami przez gminy i związki gmin, z poszanowaniem jednakże tych podmiotów, które już znajdują się na rynku. Zmiany mają natomiast zmobilizować podmioty zajmujące się gospodarką odpadami do przestrzegania przepisów poprzez zaostrzenie sankcji oraz wprowadzenie zachęt ekonomicznych.

Robert LubeckiZarząd KIGO dziękuje wszystkim uczestnikom konferencji "Odpady - jak daleko do Unii Europejskiej?" oraz członkom KIGO biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Izby za udzielone zaufanie i powierzenie prowadzenia Izby przez kolejną kadencję.
Serdecznie dziękujemy za merytoryczną dyskusję i wnioski, które przez najbliższe cztery lata będą ważnym drogowskazem w pracy dla całego Zarządu.
Tomasz Uciński, prezes KIGO, wraz z Zarządem


Śródtytuły od redakcji