Marginalizacja znaczenia starostw powiatowych w szeroko pojętej ochronie środowiska była zasadniczym tematem IV Spotkania Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostw Powiatowych, które odbyło się w dniach 6-7 września br. Tym razem miejscem obrad był Grodzisk Wlkp. Dlatego też w otwarciu tego wydarzenia uczestniczyło dwóch starostów – Jan Grabkowski,

starosta poznański (ze względu na wkład w powstanie Stowarzyszenia, żartobliwie określany mianem „ojca chrzestnego”) oraz Mariusz Zgaiński, starosta grodziski.

Dwudniowe obrady podzielono na trzy sesje. W pierwszej referaty zaprezentowali Arkadiusz Błochowiak, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, który w wystąpieniu zatytułowanym „Problemy gospodarki wodnej na obszarach rolniczych” omówił działania podległej mu jednostki, oraz Hanna Grunt, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedstawiła ona możliwości finansowania działań pozainwestycyjnych i zasady wsparcia przedsięwzięć proekologicznych, dostosowywane do przyjętej, wspólnej strategii Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zwróciła przy tym uwagę na fakt, iż w nowych regułach duży nacisk zostanie położony na ograniczanie niskiej emisji i poprawę jakości powietrza. Niestety, niska emisja wiąże się z indywidualnymi gospodarstwami, a wojewódzki fundusz nie wspiera tego typu podmiotów. W związku z tym szefowa Funduszu zaznaczyła, że konieczne będzie wypracowanie odpowiedniej formuły dofinansowywania działań w tym zakresie, w którą zaangażowane zostaną także samorządy.
Drugą sesję w całości poświęcono zagadnieniom związanym z gospodarowaniem wodą. Ożywioną dyskusję wywołała, dokonana przez Arkadiusza Błochowiaka, prezentacja propozycji zmian Prawa wodnego. To właśnie w tym obszarze samorząd powiatowy ma stracić gros swoich kompetencji. W trakcie dyskusji, w której debatowano o zasadności proponowanej reformy zarządzania wodami, wskazywano, iż również projekt nowej ustawy o odpadach przewiduje zubożenie kompetencji starostów. „To ewidentnie pachnie likwidacją powiatów” – słychać było głosy z sali. Przede wszystkim jednak zastanawiano się, czemu ma służyć odebranie powiatom kompetencji w zakresie Prawa wodnego.
Ostatnia sesja przeznaczona została na dyskusję innych zagadnień, istotnych z punktu widzenia wydziałów zajmujących się w starostwach powiatowych ochroną środowiska, rolnictwem i leśnictwem.
W trakcie grodziskiego spotkania omówiono także szereg spraw ważnych dla dalszego funkcjonowania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostw Powiatowych.
(ps)