Sejm 13 kwietnia br. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Transponuje ona do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy CAFE. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, zwana również dyrektywą CAFE, (Cleaner Air For Europe)1 jest głównym instrumentem prawnym na szczeblu unijnym, dotyczącym zanieczyszczeń powietrza. Jej przyjęcie stanowi wynik realizacji szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego, który wskazuje priorytety ochrony środowiska w strategii stałego rozwoju. Zgodnie z nimi, Wspólnota powinna skoncentrować się w szczególności na zmianach klimatycznych, przyrodzie, zróżnicowaniu biologicznym, środowisku naturalnym, zdrowiu i jakości życia oraz zasobach naturalnych i odpadach.   Dyrektywa CAFE, konsolidując istniejące akty prawne Unii Europejskiej w zakresie jakości powietrza, „wymierzona” jest przeciwko takim rodzajom zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu, pył zawieszony PM10 iPM2,5, ołów, benzen, tlenek węgla i ozon.   Dyrektywa CAFE, konsolidując istniejące akty prawne Unii Europejskiej w zakresie jakości powietrza, „wymierzona” jest przeciwko takim rodzajom zanieczyszczeń...