Projekt ustawy Prawo energetyczne przewiduje wydzielenie i przesunięcie do odrębnych aktów regulacji dotyczących gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii.

Równocześnie zostały opracowane projekty pozostałych ustaw sektorowych Prawa gazowego i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o OZE nie będzie stanowić regulacji samodzielnej w tym znaczeniu, że wiele istotnych kwestii związanych z ich wykorzystaniem i eksploatacją znajdować się będzie nadal w Prawie energetycznym. Obecnie obowiązująca ustawa Prawo energetyczne jest przedmiotem nieustannej krytyki. Aktowi zarzuca się niespójność, niejasność i przeniesienie ciężaru regulacji na poziom aktów wykonawczych. Wielokrotna nowelizacja ustawy, spowodowana w przeważającym zakresie koniecznością wdrażania unijnych dyrektyw, doprowadziła do nadmiernego rozbudowania jednostek redakcyjnych i zbyt pojemnego potraktowania treści poszczególnych rozdziałów, co w konsekwencji wpłynęło na zaburzenie systematyki aktu. Przedmiotem krytyki było również objęcie jednym aktem prawnym sektorów energii elektrycznej, gazu ziemnego, odnawialnych źródeł energii, ciepła i paliw ciekłych. Podkreślano, że w systemach prawnych innych państw europejskich istnieją odrębne regulacje dla energii elektrycznej i gazu ziemnego, a nadto podnoszono, że również na poziomie prawa Unii Europejskiej kwestie dotyczące energii elektrycznej, gazu ziemnego, energii ze źródeł odnawialnych zostały uregulowane w odrębnych dyrektywach. Nowe Prawo energetyczne Przy okazji konieczności implementacji prawa europejskiego rozpoczęto prace nad projektem nowej ustawy – prawo energetyczne, który zarazem byłby odpowiedzią na wskazane wcześniej postulaty....