W 2006 r. dokonały się stosunkowo niewielkie zmiany – z punktu widzenia ochrony środowiska – w zakresie prawa odnoszącego się do produktów, które mogą wywierać wpływ na stan środowiska lub na stan zdrowia ludzi. Żadne zmiany nie wystąpiły w zakresie stanu prawnego dotyczącego substancji i produktów, regulowanego przez ustawę Prawo ochrony środowiska, wyrobów zawierających azbest, produktów rolnictwa ekologicznego oraz transportu koleją towarów niebezpiecznych. Ogólne bezpieczeństwo produktów Problematyka ta uregulowana jest w Ustawie z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (DzU nr 229, poz. 2275). Określa ona ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów, obowiązki producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów oraz zasady i tryb sprawowania nadzoru w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na rynek. Ustawa nie była nowelizowana w 2005 r. W 2006 r. jeden akt wykonawczy do ustawy został znowelizowany – wydano Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających ftalany, które stwarzają poważne zagrożenie (DzU nr 214, poz. 1573). Na jego podstawie 16 stycznia 2007 r. przestanie obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających ftalany, które...