Czy straż gminna (miejska) ma prawo pozyskać, na potrzeby skierowania do sądu wniosku o ukaranie, informacje o dochodach, stanie majątkowym czy też liczbie osób pozostających na utrzymaniu osoby, która popełniła wykroczenie?

Tak, gdyż uprawnienie takie przysługuje jej na mocy obowiązujących przepisów. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś ich skonkretyzowanie niejednokrotnie znajduje się w innych przepisach prawa. W związku z tym opisywaną sprawę należy rozpatrywać m.in. na podstawie Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, Ustawy z 20 czerwca 1997 r. o ruchu drogowym czy też Ustawy z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (k.p.s.w.). Zgodnie z art. 10a ustawy o strażach gminnych, straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe (z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, a także danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym) bez wiedzy i zgody osoby, której one dotyczą. Mogą być one uzyskane w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia bądź z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.   Wykonując swoje zadania, strażnik –...