Pod koniec ubiegłego roku Delegatura NIK w Poznaniu zbadała wybrane zadania w zakresie budowy infrastruktury technicznej, współfinansowanej z funduszy strukturalnych. Oceniane projekty dotyczyły budowy bądź modernizacji oczyszczalni ścieków oraz wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Kontrola objęła sześć podmiotów: Urzędy Miejskie w Trzciance, Krotoszynie i Obornikach, Urzędy Gminy w Łęce Opatowskiej i Dobrzycy oraz Urząd Miasta i Gminy w Krajence. Jej celem była ocena stanu realizacji wybranych projektów, wydatkowania i rozliczania środków, efektów osiągniętych w wyniku zakończenia inwestycji oraz przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). – Kontrola miała też na celu zbadanie, czy w danej jednostce nie wystąpiły mechanizmy korupcjogenne – dodaje Jan Kołtun, dyrektor poznańskiej Delegatury. Zgodnie z proceduramiKontrola została podjęta z własnej inicjatywy NIK-u i stanowiła kontynuację inspekcji prowadzonych w latach 2005-2006 – mówi J. Kołtun. – Podlegały jej losowo wybrane projekty. Z ustaleń kontroli wynika, że wszystkie przedsięwzięcia były wykonywane zgodnie z procedurami i zostały zakończone terminowo, choć nie dało się uniknąć błędów (uchybienia te nie miały jednak istotnego wpływu na uzyskanie zamierzonych efektów ekologicznych). W sumie położono ponad 90 km sieci kanalizacji sanitarnej i blisko 15 km deszczowej (w tym 1 km zmodernizowano). Ponadto powstały dwie nowe oczyszczalnie ścieków, a dwie kolejne rozbudowano i zmodernizowano. Wybudowano także 52...