Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które odbyło się 12 grudnia ub.r. w Białej Podlaskiej, dyskutowano m.in. na temat reprywatyzacji i rewitalizacji. Choć zagadnienia związane z ożywianiem miast wzbudziły wiele kontrowersji, to – finalnie – zaowocowały konstruktywnymi wnioskami.

Członkowie Zarządu ZMP nie zaakceptowali projektu ustawy o uregulowaniu praw do niektórych nieruchomości na terenie m.st. Warszawy. Celem szkicu opracowanego przez Twój Ruch była likwidacja zjawiska „dzikiej prywatyzacji”. Określa on 12-miesięczny termin ostateczny na złożenie wniosku o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz wyklucza zwrot w naturze, jeśli nieruchomość jest przeznaczona na cel publiczny w rozumieniu art. 6 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zarząd postanowił, że problem pozostaje do rozwiązania na szczeblu ustawowym. Nie zgodził się jednak na zaproponowane zapisy, gdyż nie tylko zawierają liczne błędy, ale też nie podają oceny skutków regulacji oraz nie wskazują wystarczających źródeł finansowania.

Pozytywnie natomiast członkowie ZMP ocenili kierunek projektu ustaw autorstwa SLD o uregulowaniu praw byłych właścicieli do rekompensaty z tytułu nacjonalizacji nieruchomości w latach 1944-1962. Chodzi o realizację zadania publicznego, jakim jest zaspokojenie roszczeń właścicieli nieruchomości (w tym także na terenie Warszawy na podstawie dekretu z 26 października 1945 r.) w formie możliwej do udźwignięcia przez państwo. Projekt zakłada, że zwrot mienia powinien być...