Według aktualnych prognoz, zarówno Unii Europejskiej, jak i innych instytucji (m.in. ONZ, Międzynarodowa Agencja Energii, IEA, Departament Energetyki Stanów Zjednoczonych, US DOE, itp.), w najbliższych latach należy oczekiwać znaczącego wzrostu konsumpcji energii elektrycznej na świecie.    Zawężając rozważania do warunków polskich, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że także w naszym kraju szeroko rozumiana energetyka będzie w najbliższych latach jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu, tym bardziej że aktualne zużycie energii elektrycznej na mieszkańca w Polsce stanowi wciąż mniej niż połowę zużycia przypadającego na mieszkańca rozwiniętych krajów tzw. Zachodu, a dodatkowo istnieje pilna potrzeba odtworzenia mocy elektrowni zawodowych, których średni wiek przekracza 20 lat. Rozwój energetyki wymaga jednak poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych oraz uwzględnienia szeroko rozumianych aspektów ochrony środowiska, w tym między innymi ograniczania emisji SO2, NOX, pyłów, a także CO2. Warto nadmienić, że troska o czyste środowisko nie jest wyłączną domeną naszych czasów, ale towarzyszy działaniom człowieka od wielu wieków – już bowiem starożytni filozofowie zwracali uwagę na konieczność dbania o swoje otoczenie, czego wyrazem mogą być słowa Ksenofonta iż „planeta jest dla ludzi”. Innym, bliższym naszym czasom prekursorem walki o czyste środowisko był m.in. król Anglii Edward I, który w XIII w. wydał edykt zakazujący w Londynie spalania węgla podczas obrad...