Program „Rozwój Lokalny” szansą dla polskich miast

Miasta borykają się z szeregiem problemów środowiskowych, gospodarczych, społecznych czy instytucjonalnych. Potrzebne są zatem kompleksowe działania, aby m.in. poprawić jakość powietrza, dostosować się do zmian klimatycznych, zatrzymać depopulację, odpowiedzieć na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, rozwijać przedsiębiorczość czy wzmocnić wydajność administracji. Program „Rozwój Lokalny” ma stanowić wsparcie dla osiągnięcia tego celu.

Obecnie trwa nabór małych i średnich miast do programu „Rozwoju Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W naborze mogą wziąć udział polskie miasta znajdujące się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju.

Celem programu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) i użytkowników średnich i małych miast. Całkowity budżet programu wynosi aż 117,6 mln euro, z czego 102 mln euro będą przeznaczone na projekty rozwojowe dla miast. Wybrane do finansowania projekty otrzymają granty w wysokości od 3 do 10 mln euro. Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Ogromna szansa na trwałą zmianę

Projekty realizowane w ramach programu muszą cechować się kompleksowością, tzn. muszą charakteryzować się zintegrowanym i wielowymiarowym podejściem do rozwoju miasta, a także integrować działania nieinwestycyjnie...