Obecnie gospodarkę opakowaniami i odpadami opakowaniowymi regulują przede wszystkim ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych1, m.in. w zakresie wymagań stawianych opakowaniom i sprawozdawczości, oraz ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w kwestii gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej2 – w zakresie określenia poziomów odzysku i recyklingu. Akty te transponują wymagania dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych3. Zgodnie z nakazami notyfikowano transpozycję ww. dyrektywy. Jednakże jest ona wyjątkowa wśród dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami, gdyż zgodnie z jej art. 16 państwa członkowskie mają obowiązek notyfikacji również w ramach procedury ustanowionej w dyrektywie 98/34/WE (tzw. notyfikacja techniczna), także w przypadku, gdy przepisy krajowe nie wykraczają poza przepisy dyrektywy. Wobec powyższego zaistniała potrzeba przygotowania projektu ustawy, który zostałby poddany notyfikacji technicznej. Zdecydowano – w świetle rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” – o przygotowaniu projektu ustawy, który całościowo (tj. w jednym akcie rangi ustawowej) ureguluje gospodarkę opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Do tego projektu zostały w dużej mierze przeniesione rozwiązania już obecnie obowiązujące. Jednakże wprowadzono tam również nowe rozwiązania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010”4 (Kpgo 2010). W Kpgo 2010 jako jeden z kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi wskazano wprowadzenie instrumentów monitorowania przepływu odpadów opakowaniowych i...