Regulacje dotyczące podejmowania uchwał przez radę gminy zawarte są w Ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisach szczególnych modyfikujących zasady ogólne, np. w Ustawie z 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) na podstawie upoważnień ustawowych rada gminy w formie uchwały może wydawać akty prawa miejscowego. Jest to istotne uprawnienie gminy, bowiem akt prawa miejscowego ma charakter aktu prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza, że treść takiego aktu jest wiążąca dla jego adresatów. Także przepisy szczególne mogą określać charakter prawny uchwały podjętej przez radę gminy jako akt prawa miejscowego. W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej jako: u.p.z.p.) w art. 14 ust. 8 przyjęto, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego. Z kompetencją rady gminy do tworzenia przepisów powszechnie obowiązujących powiązana jest zasada, zgodnie z którą koszt sporządzania takiego aktu obciąża budżet gminy. W przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to wprost wyartykułowane w 21 ust. 1 u.p.z.p.

Obowiązek finansowania

Przepisy u.s.g. oraz ustaw szczególnych nie odnoszą się do sytuacji, w jakiej koszty sporządzenia uchwały przez radę gminy ponosiłby podmiot prywatny, zainteresowany podjęciem konkretnej uchwały. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że z...