Tytuł aktu prawnego
Publikator
Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator
Uwagi
Obwieszczenie Ministra Środowiskaz dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 r. przypadających na jednego mieszkańca
MP z 30 czerwca 2010 r. nr 46, poz. 641
Art. 18 ust. 4 Ustawy z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 215, poz. 1664)
-
Rozporządzenie Ministra Gospodarkiz dnia 28 maja 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory
DzU z 1 lipca 2010 r. nr 117, poz. 784
Art. 169 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
Weszło w życie po 7 dniach od ogłoszenia
Rozporządzenie Ministra Gospodarkiz dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom
DzU z 1 lipca 2010 r. nr 117, poz. 785
Art. 7 ust. 3 i 4 Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202, z późn. zm.)
Weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnegoz dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych
DzU z 1 lipca 2010 r. nr 117, poz. 787
Art. 21 ust. 3 Ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU z 2009 r. nr 84, poz. 712, z późn. zm.)
Weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych
DzU z 1 lipca 2010 r. nr 117, poz. 788
Art. 44 ust. 8 i 9 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.)
Weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia
Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
DzU z 5 lipca 2010 r. nr 119, poz. 804
-
Weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia
Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.
DzU z 9 lipca 2010 r. nr 123, poz. 835
-
Weszła w życie w dniu ogłoszenia
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
DzU z 20 lipca 2010 r. nr 130, poz. 871
-
Wejdzie w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia
Weryfikacja zakończona na DzU nr 130, poz. 871 oraz MP nr 50 z 2010 r.                                                                                                                                                  

 
Przygotowała:
Katarzyna Terek