Prosto z wokandy

Czy karać za usunięcie drzewa bez zezwolenia?

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 grudnia 2014 r., sygn. akt II OSK 2696/14, CBOSA.

W indywidualnie określonych sytuacjach, mimo odroczenia w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2014 r. (sygn. akt SK 6/12) utraty mocy obowiązującej przepisów art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (stanowiących podstawę do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew lub krzewów bez stosownego zezwolenia), przy uwzględnieniu celu tego odroczenia, faktu stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP ww. norm, a także funkcji i ustrojowych zadań sądów administracyjnych oraz ich autonomii, dopuszczalna jest odmowa zastosowania przez sąd ww. przepisów i odstąpienie od wymierzenia sankcji za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia.

(Nie)dopuszczalność różnicowania stawek opłat „śmieciowych”

Nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 14 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1256/14, CBOSA.

Rada gminy nie może różnicować stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według kryteriów innych niż wskazane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, np. uzależniając jej wysokość od wieku mieszkańca, sytuacji rodzinnej oraz kontynuowania przez niego nauki. Rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie komunalnymi, określoną w art. 6j ust. 1 ustawy, ale może też, stosownie do...