Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

 

Prosto z wokandy

 

Nieprawidłowe ustalenie stawek opłaty śmieciowej

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 listopada 2015 r., sygn. akt III SA/Po 610/15, nieprawomocny, CBOSA.

Zdaniem WSA w Poznaniu, ustalenie przez radę gminy stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości innej aniżeli wynikało to z kalkulacji opracowanych przez wójta, bez ponownej analizy kosztów funkcjonowania systemu, stanowi podstawę stwierdzenia nieważności uchwały w tej sprawie.

W opinii Sądu, rada gminy, podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami, jest zobowiązana do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy. Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jednej strony powinna zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków gminy.

 

Ustalanie stawek opłat za śmieci

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 25 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1240/14, prawomocny, CBOSA.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gdańsku, rada gminy przy ustalaniu stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje wstępnie pewnych założeń, prognoz, które nie muszą odpowiadać dokładnej ilości...