Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Prosto z wokandy

Uchwalanie regulaminu utrzymania czystości i porządku przez zgromadzenie związku międzygminnego Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego nr NK-I.4131.219.2016.BSzu z 12 lipca 2016 r., Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1589. Zdaniem wojewody lubuskiego, organ stanowiący związku międzygminnego, podejmując uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie związku, powinien zawrzeć w niej wszystkie elementy wskazane enumeratywnie w katalogu ustawowym. Organ nadzoru podkreślił, że przeniesienie na związek zadań gmin, a także ich praw i obowiązków następuje z dniem ogłoszenia statutu. Z analizowanego przez wojewodę statutu wynikało, że na rzecz związku przekazano kompetencje do uregulowania tylko niektórych kwestii zawartych w art. 4 ust. 2 pkt. 1-8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.). Oznaczało to, że część ze wskazanych zadań pozostała we właściwości gmin.

W konsekwencji wojewoda wskazał na wadliwość § 1 regulaminu, będącego załącznikiem do kwestionowanej uchwały zgromadzenia związku. W regulaminie tym zostały bowiem zawarte jedynie szczegółowe wymagania dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy, z pominięciem szeregu innych kwestii, których uregulowanie, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1-8, jest konieczne.

Organ nadzoru zaznaczył, że zakres spraw, które mają być...